Privātuma politika

1. Informācija par pārzini

1. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA “Komunikācijas aģentūra”, reģistrācijas numurs: 4000352460 (turpmāk arī – “Rīkotājs”, “mēs”), juridiskā adrese: Blaumaņa iela 5A – 7, LV-1011.

Ar mums var sazināties pa tālruni: 67201460 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: [email protected]

2. Šie Privātuma politika nosaka, kā mēs apstrādājam spēles  “Atrastā Latvija” spēli (turpmāk – “Spēle”) dalībnieku personas datus).

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus.  

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam Spēles dalībnieku personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka  kļūstot par Spēles dalībnieku, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā Privātuma politikas redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem mērķiem, tai skaitā, lai:

  1. nodrošinātu dalību Spēlē, kā arī risinātu jebkādus ar Spēli saistītus jautājumus (piemēram, lai nodrošinātu Spēlē paveikto uzdevumu uzskaiti un rezultātu publicēšanu, balvu izsniegšanu);
  2. sniegtu atbildes un sazinātos ar Jums jautājumos saistībā ar Spēles norisi.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem personas datu aizsardzības tiesību aktiem. Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats var atšķirties atkarībā no datu veida un tā apstrādes nolūkiem. Iespējams, ka apstrādāsim vienus un tos pašus Jūsu personas datus vairākiem nolūkiem vienlaicīgi un tādējādi tiem tiks piemērots vairāk nekā viens juridiskais pamats.

Līgums. Kad Jūs reģistrējaties Spēlei un piekrītat Spēles noteikumiem, Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līgumattiecības starp Jums un mums.

Juridiskie pienākumi. Atsevišķos gadījumos mēs apstrādājam Jūsu personas datus juridisku pienākumu dēļ, kas mums uzlikti atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, piemēram, finanšu un nodokļu deklarāciju sagatavošanas pienākumi vai savu tiesisko interešu aizstāvībai, ja mums ir jāpiedalās juridiskā procesā.

Leģitīmās intereses. Jūsu personas datu apstrāde nepieciešama mūsu leģitīmo interešu vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai. Šāda personas datu apstrāde nepieciešama, lai mēs jūs varētu  identificēt un sazināties nepieciešamības gadījumā. Piemēram, mēs varam apstrādāt Jūsu datus pakalpojuma uzlabošanas, mārketinga, krāpšanas un ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas nolūkos, ņemot vērā mūsu leģitīmo interesi attīstīt un uzlabot mūsu pakalpojumus.

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, piemēram, grāmatvedis un mājas lapas administratori.

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, mājas lapas izstrādātājs, datu bāzes tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes;

4) Projekta pasūtītājs – Kultūras ministrija, Spēles uzraudzības nodrošināšanai.

5) balvas iegūšanas gadījumā, Jūsu vārdu uzvārdu un ja nepieciešams citu identifikatoru, publicēsim saskaņā ar Spēles noteikumiem.

6) balvas iegūšanas gadījumā, spēles balvu nodrošinātājiem, lai identificētu balvas saņēmēju.

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

  1. mājas lapas izstrādātājs un uzturētājs;

Personas datu apstrādātāji var mainīties, tādā gadījumā mēs veiksim izmaiņas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Visi personas dati, kas iegūti, lai nodrošinātu Jūsu dalību Spēlē, tiks iznīcināti pēc Spēles noteikumos norādītajiem Spēles noslēguma datumiem. Tomēr to personu datus, kuri būs ieguvuši balvas, mēs glabāsim ilgāk, lai izpildītu grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasības par attaisnojuma dokumentu glabāšanu.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem un labot tos, veikt grozījumus, dzēst, nodot vai ierobežot Jūsu personas datu izmantošanu. Tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību, sazinoties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju. Pirms sniedzam Jums informāciju, mums ir pienākums pārliecināties par Jūsu identitāti, tādēļ varam lūgt jums iesniegt papildu informāciju.

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, e-pasta maiņa, lūdzam par to informēt, sūtot e-pastu uz [email protected], lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 

Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to Rīkotājam pa pastu uz adresi: Blaumaņa iela 5a – 7, LV-1011;

2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: [email protected], ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un, atkarībā no attiecīgas situācijas, Rīkotājs patur iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.

Personas datu sniegšana ir priekšnoteikums dalībai Spēlē.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Mēs Jūsu personas datus ievācam, lai nodrošinātu iespēju Jūs identificēt Spēlē, būtu iespējams saglabāt nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz Spēlē paveikto uzdevumu skaitu, kā arī, lai sazinātos gadījumā, ja Jūs esat laimējis kādu no balvām.

Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgo nolūku sasniegšanai, līdz ar to Jūsu reģistrācija un dalība Spēlē, šādas informācijas nesniegšana gadījumā, nav iespējama.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

  • vārds, uzvārds, e-pasts, – no Jums, ja Jūs reģistrēsieties dalībai Spēlē, iesniedzot aizpildīto uzdevumu lapu;
  • Jūsu Instagram lietotājvārds un profila attēls, – no Jums, ja Jūs reģistrēsieties dalībai Spēlē, publicējot attēlu savā Instagram profilā

13 Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.